اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺪانﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ

عنوان این مقاله : اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺪانﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﻗﻮی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﺪن ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪود ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﺑﺪن اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ درون ﺑﺪن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ (ELF) 1اﺳﺖ ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﻗﻮی در داﻣﻨﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ…

برای دانلود فایل کلیک کنید


 


 


 

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!